Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej | farmacja.pl

Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-05-16 09:49:06 /

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (oddział Kraków) oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie apelują do prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka, konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, o podjęcie działań w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

Na początku kwietnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport "Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej". NIK stwierdza w nim, że w celu poprawy funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w związku z ustaleniami kontroli, Izba zawnioskowała do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu wprowadzenia w ustawie Prawo farmaceutyczne minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji.

Tymczasem w stanowisku do informacji o wynikach kontroli Minister Zdrowia stwierdził z kolei, że "zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki. Natomiast art. 92 ww. ustawy stanowi, iż w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Wydaje się, że wyżej wymienione przepisy gwarantują obecność farmaceuty w godzinach pracy apteki szpitalnej, dlatego też problemem zdaje się być realizacja obowiązków nałożonych ustawą, a nie brak odpowiednich przepisów regulujących normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych".

- Uważam, że stanowisko Ministra Zdrowia jest niewłaściwe i jest dowodem na niezrozumienie i nie branie pod uwagę wniosku NIK - pisze dr hab. Włodzimierz Opoka, prezes krakowskiego oddziału PTFarm w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka. - Podkreślam, że wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej jest kluczowe i bardzo potrzebne dla całego środowiska farmaceutów szpitalnych. Należy podkreślić, że resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej liczby pielęgniarek, które powinny zatrudniać szpitale, według wskaźnika powiązanego z liczbą łóżek. Oczywistym jest, że takie rozporządzenie jest również konieczne w przypadku farmaceutów szpitalnych.

Opoka wskazuje też, że NIK wnioskuje do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu określenia wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych dla działów farmacji szpitalnej, z uwzględnieniem zakresu zadań przypisanych im ustawą Prawo farmaceutyczne. Tymczasem w odpowiedzi na ten wniosek resort zdrowia ocenia, że można rozważyć ustanowienie minimalnych wymagań w tym zakresie, niemniej należy mieć na uwadze, iż ze względu na różnorodność i specyfikę działalności podmiotów leczniczych, w których dany dział miałby być ustanowiony, stworzenie uniwersalnych wymogów organizacyjno-lokalowych, czy kadrowych byłoby wysoce problematyczne. Ministerstwo uprzedza, że w związku z koniecznością dokonania szerokiej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą być oddalone w czasie.
- Należy podkreślić, że brak przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej jest luką prawną - pisze dr hab. Włodzimierz Opoka. - W związku z tym nieodzowne jest, aby w trakcie najbliższej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zostały wprowadzone szczegółowe przepisy normujące tę kwestię.

Przedstawiciel krakowskiego oddziału PTFarm wskazuje, że w ustawie Prawo farmaceutyczne konieczne jest wprowadzenie dwóch rozdziałów: "Apteki ogólnodostępne i punkty szpitalne" oraz "Apteki szpitalne, zakładowe i działy farmacji szpitalnej".

- Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Profesora o podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej oraz w celu wprowadzenia szczegółowych przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej - apeluje dr hab. Włodzimierz Opoka w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka.

List w podobnym tonie i w tej samej sprawie skierowała do prof. Grześkowiaka również dr Barbara Jękot, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Dokumenty:

Stanowisko Ministerstwo Zdrowia
List PTFarm Oddział Kraków do prof. Edmunda Grześkowiaka
List dr Barbary Jękot do prof. Edmunda Grześkowiaka

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj